தொலைக்காட்சி!!

Saturday, August 15, 2015

பாரிஸில் La Chapelle இல் திரும்பி பார்க்க வைத்த ஒர் இறந்தவரின் சுவர் ஒட்டி..!

“இருந்தபோது அகதி”
“இறந்தபின்னோ  அநாதை”
http://www.jaalmankumpan.com/news/6094


No comments:

Post a Comment